תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר, הצהרת נגישות ומדיניות הפרטיות

 

1. ברוכים הבאים לאתר "angel-adv.co.il" (להלן – האתר).

1.      הסכמה לתנאיי השימוש

1.1.       אם אתה משתמש באתר שלנו, המסמך הזה מיועד עבורך והיא חלה על כל התוכן שבאתר וכן בכל תכתובת בדואר האלקטרוני בין האתר.

אנו מפצירים בך לקרוא תנאים אלו בקפידה.

1.2.       בבקשה קרא את התנאים שכאן – השימוש
באתר והכניסה אליו הם תחת התנאים המפורטים בתקנון זה ובעצם השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, אתה מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים ומסכים לתנאים המפורטים בהם ("תנאי השימוש").

1.3.       אם אינך מסכים לתנאי השימוש, חלקם או כולם, הנך מחויב, באופן מיידי, שלא להיכנס לאתר, להתחבר אליו ולהשתמש בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל אופן שהוא.

1.4.       תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר אך מכוונים לכל המגדרים.

1.5.       תנאים אלו חלים על כל שימוש באתר ובתכנים שבהם ובעשיית שימוש בהם מכל פלטפורמה או חומרה שהיא לרבות מכשירי מחשב ומכשירי
תקשורת אחרים, בין אם השימוש נעשה ברשת האינטרנט או בכל דרך תקשורת קיימת.

1.6.       הכותרות המובאות בתנאי השימוש מובאים לצרכי נוחות ואין לפרש אותן או את תוקפן כחלק מתנאיי השימוש.

2.      האתר, התוכן והשירותים המוצעים

2.1.       אתר זה מציג ומציע לשימוש מקוון מידע לגולשים בישראל (להלן: "האתר").

2.2.       אתר זה הנו בבעלות משרד עו"ד אנג'ל (להלן: "בעלי האתר").

2.3.       בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2.4.       בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או
הודעה מוקדמת.

2.5.       רשומות המחשב של האתר בדבר שימוש בו יהוו ראיה לנכונות הפעולות שבוצעו באתר בידי משתמשים רשומים ומזדמנים.

2.6.       השימוש באתר אינו מוגבל בגיל. אם זאת, אם ראיתם תוכן פוגעני או שאינו ראוי, הנכם מוזמנים לצור עימנו קשר ואנו נבדוק את התוכן.

2.7.       בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו,
בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מהסתמכות על המידע שבאתר ו/או פעולות אשר משתמשים יבחרו לעשות בעקבות מידע זה. בנוסף, באתר מפורסמים כתבות, פרסומות ותוכן המוזנים בידי גורמים החיצוניים לצוות האתר ואשר אין
לבעלי האתר שליטה בתוכן הפרסום ולא תהיה אחראית לו.

2.8.       בעלי האתר רשאים לעדכן את התוכן, תנאיי השימוש, הגישה לדפים השונים וכל פרט אחר וזאת מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. 

2.9.       האתר מנגיש לציבור תוכן משפטי. התוכן המונגש אינו מהווה תחליף לייעוץ ספציפי עם יועץ או נותן שירותים ואינו מצמיח לבעלי האתר אחריות בגין כל נזק אשר ייגרם לציבור בגין הסתמכות על תוכן זה. העושה שימוש ו/או המסתמך על התוכן שבאתר עושה זאת באחריותו ומרצונו החופשי ומוותר בזאת על כל טענה כלפי בעלי האתר ביחס להסתברות מעשיו או החלטותיו בגין המידע שבאתר זה.

2.10.  אתר זה מיועד למשתמשים בישראל ומותאם, הן מבחינת תוכן והן מבחינת מבנה האתר ולדיני מדינת ישראל. לא תשמע כל טענה של תחולת
דין זר בקשר עם השימוש באתר.

3.      שימושים אסורים: אינך רשאי (בעצמך או בידי אחר): (א) לנצל את האתר, בתוכן או בשירותים המוצעים בהם למטרות לא חוקיות, לא מוסריות, לא מורשית, לנצל לרעה או לערוך שימוש לא סביר או מסחרי באתר או במוצריו; (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתוכן ו/או בקניינם של בעלי האתר ללא הסכמה מפורשת ו/או רישיון מתאים מטעם בעלי האתר בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש האתר על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב (malware), "תולעת" מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spywareאו כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו בעלי האתר בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.    

4.      זכויות קניין רוחני

4.1.       כל היצירות, התמונות, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר – לוגו), העיצובים, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר הם קניינם הרוחני המלא של בעלי האתר ו/או ניתנו לה הזכויות בהם ו/או רישיונות השימוש בהם, בין אם הם רשומים על פי דין ובין אם לא, ובעלי האתר הם בעלי מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם.

4.2.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר כמפורט לעיל בלא רישיון מפורש בכתב מטעם בעלי האתר. כמו כן אין להציג את האתר ו/או חלק ממנו ו/או כל פרט ממנו במסגרת מקושרת (Iframe, Imbedded, Deep Link).

4.3.       מפעם לפעם יתכן כי באתר מופיעים פריטי תוכן המפורסמים בידי צדדים שלישיים. זכויות הקניין הרוחני בפריטי תוכן זה אינם מוקנים לבעלי האתר ואין להם זכות, שליטה או אחריות ביחס לאלו.

4.4.       בעלי האתר עושים מאמצים רבים על מנת לוודא כי כלל התוכן המופיע והמפורסם אינו מפר זכות יוצרים ו/או זכות בעיצובים ו/או זכות בסימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת. אם למרות כל אלו חלה טעות ונמצא תוכן מוגן של אחרים באתר, הנכם נדרשים לפנות לתיבת הפניות שלנו ב zeeve@angel-adv.co.il ואנו נפעל להסדרת השימוש בתוכן זה.

5.      אחריות ושרות

5.1.       בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר זה, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.2.       נפלה טעות קולמוס בתיאור המובא באתר, לא יחייב הדבר את בעלי האתר או מי מטעמם.

6.      טכנולוגיות מוטמעות מחשב

6.1. בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב כגון "עוגיות" (cookies), תגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל") וטכנולוגיות נוספות. השימוש בטכנולוגיות המוטמעות חלקן נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את השימוש בטכנולוגיות מסוג "עוגיות" במכשיר ממנו אתה משתמש, ואולם נטרול השימוש בטכנולוגיה זו יכול ויפגום בחוויית המשתמש באתר.

6.2. בעלי האתר אוספים ועושים שימוש במידע לא אישי של משתמשים באמצעות כלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי בהם Google, Facebook וכיוצ"ב. בעלי האתר רשאים לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות ו/או גופי פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות לשם שיפור השירות, אבטחה, סטטיסטיקה, פרסום וכיוצ"ב.

7.      סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט: בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים בהגנת המשתמש מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, נוכח פעילות האתר וההתקשרות עם המשתמש וזאת באמצעות אמצעי אבטחת מידע ומחשוב מתאימים. למשתמש ידוע כי אין ביכולתם ו/או בשליטתם של בעלי האתר למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות ו/או קודי מחשב ו/או גורמים עוינים שונים אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לעקוב אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של האתר ו/א ולשרתיה, להתחזות לאתר, לבצע התחזות, תרמית או הונאה מקוונת ו/או לחבל בכל דרך אחרת במשתמש. בעלי האתר ממליצים לגלוש באחריות ובזהירות ומבקשת את המשתמש להודיע להם על כל פגם ו/או חשד המופיע באתר והיכול להצביע על פעילות זדונית ו/או מסוכנת באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים. ידוע למשתמש כי בעת השימוש באתר יידרש שימוש בזיכרון פנימי של המכשיר אליו משודר האתר וכי שימוש זה יכול להשפיע על רציפות השימוש במכשיר, במהירות פעילותו של המכשיר, בזמינות המכשיר להפעיל במקביל אתרים או אפליקציות אחרות והגבלות נוספות. המשתמש לא יבוא בכל טענה כלפי בעלי האתר בגין אלו.

8. כח עליון:  בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. בעלי האתר משתמשים בתקני האבטחה המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. 

9. תנאים נוספים

9.1.  בעלי האתר אינם אחראים, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). בעלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל או לתקינות הקישורית.

9.2.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

9.3.  בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.אתר זה הנו אתר מידע בלבד והעושה שימוש באתר זה ובמידע שבו עושה כן באחריותו האישית ומרצונו, ותוך שהוא מקבל על עצמו את תנאיי השימוש שכאן.

10. המידע שבאתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי והמובא בו נכון למועד הפרסום.
 

מדיניות פרטיות זו ערוכה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

1.  בעת השימוש באתר ובשירותיו נאסף מידע מגוון אודות המשתמש. המידע יכול לזהות את המשתמש באופן אישי בהתאם לנתונים אשר יוזנו בידיו. בנוסף נאסף מידע אשר אינו נשמר יחד עם משתמש מזוהה והוא כולל ברובו מידע ונתונים סטטיסטיים ומצטברים הקשורים באופן הגלישה באתר הנאסף באופן אוטומטי ובהתאם להסכמת המשתמש. חשוב להדגיש, אין כל חובה שבדין המחייב את המשתמש למסור מידע כלשהו לבעלי האתר.

2.  בשירותים הדורשים הרשמה, כולל הרשמה לרשימת דיוור, משתמשים יידרשו לגלות מידע הנחוץ לשם תיעוד ההרשמה, פרטי כתובות להעברת הדיוור ומידע נוסף הנחוץ במישרין לשם מתן השירות. עוד על הרשמה לרשימת דיוור, ראה בתקנון האתר.

3.  נתונים שנאספו בידי האתר יישמרו במאגר המידע של האתר. המידע נשמר על גבי שרתי אחסון בישראל או מחוץ לה והמשתמש מסכים כי שמירת המידע יכולה להיות גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

4.  בעלי האתר מתחייבים כי השימוש אשר יעשו במידע שנאסף הוא רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ועל מנת לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתר האינטרנט ו/או לנתח, לשפר ו/או להעשיר את התכנים המוצעים באתר ו/או לשנות ו/או להתאים ו/או לבטל שירותים ותכנים ו/או להתאים את המודעות שיוצגו באתר לנוחיות המשתמש ו/או לצרכי שמירה ובקרה על כללי ונהלי האתר אשר מופיעים בתקנון.

5.   בעלי האתר מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים פרטים ו/או מידע שנאסף למעט בהתאם לפנייתו האישית של המשתמש ו/או לצרכי הליכים משפטיים שבין בעלי האתר למשתמש המחייבים חשיפת פרטיי המשתמש ו/או אם משתמש יבצע פעולות המנוגדות לדין באמצעות האתר ו/או בהתאם לצו שיפוטי ו/או בעת העברת פעילות האתר לצד שלישי או תאגיד מטעמו או מי מטעמו ו/או לצורף גיבוי או תחזוקה של האתר בידי מי מטעם בעלי האתר.

6.     שימוש בכלי עוגיות: האתר משתמש לצורך תפעול שוטף ותקין בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies) וזאת לשם איסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמשים ואודות השימוש באתר, לשם אימות פרטים, התאמת הגלישה למשתמש ולצרכי אבטחת מידע. הנך רשאי להימנע משימוש האתר בכלי עוגיות באמצעות הדפדפן.

7.     אתר זה רשאי להתיר לאחרים מטעמו לנהל את הפרסומים והפרסומות אשר יופיעו באתר. פרסומים אלו יכולים להיות מוטמעים בידי מחשבים של צדדים שלישיים ואשר יכול ויעשו אף הם שימוש בתוספים מסוג עוגיות או דומיהם. תוספים אלו מאפשרים התאמה של פרסומות באתר בהתאם לאופי הגלישה שלך באתר. שימוש שיעשו צדדים שלישיים בתוספי העוגיות כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ואינם קשורים לאתר זה.

8.   בעלי האתר עושים מאמצים לשם צמצום וחשיפה בלתי מורשית למידע הנעשה וזאת באמצעות מערכות ונהלים עדכניים. עם זאת, אין באמצעים אלו להעניק בטחון מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע ובעלי האתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר חסין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בידיו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לקיומו של סיכון כאמור.

9.      המשתמש זכאי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לעיין במידע שעליו והמוחזק במאגר המידע של בעלי האתר וכן רשאי, באם מצא כי המידע ביחס אליו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניות בעניין מידע אישי של משתמש ניתן להפנות למנהל האתר בדוא"ל zeeve@angel-adv.co.il.

10. מידע המשמש לצורך פניה אישית למשתמש מותר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש כי יימחק. לשם כך יש לפנות בכתב למנהל האתר לשם מחיקת המידע. יוודע כי גם לאחר מחיקת המידע כאמור יהיו בעלי האתר רשאים להותיר רשומות ותיעוד לשם הצגת הסרת הרישום על פי כל דין.

11. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שינוי במדיניות זו בכל עת ובעת שינויים מהותיים הנוגעות לשימוש במידע אישי הנמסר בידי משתמשים שינויים כאמור יערכו רק לאחר מתן הודעה על כך בעמוד הבית של האתר כ-14 ימים לפני מועד השינויים.

12. משתמש הסבור כי פרטיותו נפגעה בשל פעילות האתר, מוזמת לפנות לבעל האתר בקישור  zeeve@angel-adv.co.il ולפרט את נסיבות הפגיעה. בעל האתר יבררו את פניית המשתמש וישיב לה תוך זמן סביר מקבלתה.

 

הצהרת נגישות:

אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות והגולשים ובשיפור השירות הניתן ללקוחות ולגולשים עם מוגבלות. לפיכך אנו משקיעים משאבים רבים בהנגשת האתר שלנו על מנת להפוך אותו לזמין יותר עבור אנשים עם מוגבלות.

נגישות אתר האינטרנט

הנגשת האתר נועדה להפוך אותו לזמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אנשים בני הגיל השלישי.

אנו עושים מאמצים שהאתר שלנו יעמוד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, ברמת התקן הנדרש. כמו כן, אנו מיישמים את המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

תיקונים והתאמות שבוצעו:

* האתר מותאם לדפדפנים הנפוצים

* האתר מותאם לשימוש בטלפון הסלולרי.

* האתר מותאם לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.

* אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים.

* תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי.

* תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.

* כל הדפים באתר בעלי מבנה קבוע.

* למרבית התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

* האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl ומקש + במקלדת

* אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב.

 

חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ולמרות פעילותינו לשפר את נגישות האתר – ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.

אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח אם תכתבו לנו, באמצעות פנייה לרכז הנגישות שלנו במייל {הכניסו כאן את המייל שלכם}.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים מאוד לצרף פרטים מלאים ככל שניתן:

* תיאור הבעיה

* מהי הפעולה שניסיתם לבצע

* קישור לדף בו גלשתם

* סוג הדפדפן וגרסתו

* מערכת הפעלה

* סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם)

אנו נעשה ככל שביכולתנו על מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

פרטי רכז הנגישות במשרדנו:

שם: עו"ד זיו אנג'ל

טלפון: 03-9507170

דוא”ל: zeeve@angel-adv.co.il

הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 26.2.2023

הסדרי נגישות מבנים

להלן הסדרי הנגישות הקיימים במשרדנו, אשר ממוקמים ברח' תובל 13, ר"ג

* קיימות חניות נכים ברח' תובל 11 כולל לרכב גבוה (בתשלום).

* קיים רצף גישה מהחניה דרך הכניסה ועד למשרדנו (כולל מעליות).

* קיימים שירותי נכים נגישים.

* קיימים שלטי זיהוי והכוונה.

* מותרת כניסה למשרדנו לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.